0413 229335
 info@vanboxtelgroep.nl
 Volg ons op Facebook
 Volg ons op Linkedin
 Volg ons op YouTube
Sterk in uitzonderlijk werk
naar facebookVolg ons

Privacy Policy Van Boxtel Groep


(Versie 1.0, mei 2018)
Privacy Policy met ingang van 25 mei 2018. 

Context van belangrijke begrippen.

Wanneer we het hebben over 'van Boxtel”, 'wij', 'ons' of 'onze', bedoelen we de “van Boxtel Groep B.V”. We gebruiken ook het begrip "Beleid" om te verwijzen naar dit privacybeleid en "Website" om naar alle websites van de van Boxtel Groep B.V. te verwijzen, zoals www.vanboxtelgroep.nl.

Deze privacy-beleid uitwerking sluit commercieel gebruik van de persoonsgegevens uit. Van Boxtel stelt aan niemand, direct of indirect, persoonsgegevens beschikbaar, anders dan binnen de kaders van de met u afgesloten overeenkomst of met vakspecialisten die de benodigde processen uitvoeren en ondersteunen, namens van Boxtel Groep.


Privacy beleid. 

Wanneer u van onze diensten gebruik maakt en/of als medewerker verbonden bent aan ons bedrijf, verwerken wij persoonsgegevens van u. Dit document helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen,
• Hoe wij deze verzamelen,
• Waar wij deze voor gebruiken en
• Welke rechten u heeft met betrekking tot die persoonsgegevens.

De van Boxtel Groep B.V. is verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

1. Persoonsgegevens

wat we verzamelen en waar we ze voor gebruiken.
Er zijn twee (2) onderscheidende groepen persoonsgegevens in onze processen.

1.1 Medewerkers persoonsgegeven
Wanneer u een (mede-)werk(ers)verhoudings-relatie (vaste/deeltijd, of als ZZP-er) aangaat met van Boxtel, dan zijn wij, bij wet, verplicht bepaalde persoonsgegevens te registreren.
Deze persoonsgegevens worden (grotendeels) door uzelf verstrekt en worden door ons integraal overgenomen in de relevante (financiële- en personeels-) administraties.
Er vindt geen geautomatiseerde verrijking plaats van deze gegevens. Hier kunt u zien welke soort gegevens van u geregistreerd hebben. Daarnaast hebben wij een personeelsdossier per (ex-)medewerker waarin wij “de werk-geschiedenis” van de overeengekomen afspraken beheren. Dit dossier bewaren wij gedurende door de wetgever bepaalde bewaartermijn, waarna wij dit dossier laten vernietigen door gespecialiseerde bedrijven.
Het gebruikt van de persoonsgegevens beperkt zich tot

 • Informatievoorziening aan wettelijke, sociale en verzekeringen instanties en/of uzelf, conform verplichte en opgelegde registratie en/of vereiste (wettelijk) informatievoorzieningen.
 • Relevante gegevens om financiële verplichten aan u te kunnen verrichten. De mate van toegankelijkheid door u of door derden.

De toegang tot uw gegevens (in het registratiesysteem (via een browser en/of applicaties van verwerkingspartners) is altijd versleuteld en waar mogelijk zijn uw gegevens beschermd door een, door uzelf te onderhouden, password. De systemen zelf en hun data zijn alleen door geautoriseerde medewerkers te raadplegen.
Toegang van buitenaf (door ongeautoriseerde) derden wordt langs meerdere niveaus van toegangscontroles, fysiek en logische onderschept c.q. afgevangen.
Met een (1) (of mogelijke combinatie) van onderstaande toegangsgegevens kunt een aantal gegevens direct bekijken en soms manipuleren.

Dit soort gegevens

 • Uw gebruikersnaam (deze zal openbaar zijn)
 • Uw veilig gecodeerde wachtwoord, en
  Uw e-mailadres
  Voor niet (direct) openbare beschikbare gegevens kunt u altijd mondeling of schriftelijk contact opnemen met de Persoons gegevens beheerder

1.2 Medewerkers persoonsgegevens, behorende tot een directe en/of indirect overeengekomen en aangegane resultaatverplichting tegen betaling of als service.
Deze categorie van persoonsgegevens behoort tot de klasse “instructies/condities” van de opdrachtgever aan van Boxtel en hebben tot nut en doel een overeengekomen resultaatverplichting uit te voeren. Deze persoonsgegevens worden door ons niet actief bewerkt anders dan, op instructie van de opdrachtgever.
Ook worden deze persoonsgegevens niet verzameld, beheerd of onderhouden, ook niet het doel commerciële activiteiten te ontwikkelen of te ondersteunen.
Zij behoren integraal tot de logische set van informatie om de overeengekomen resultaatverplichting uit te voeren.


1.3 Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om:

 • Ons contract met u uit te voeren (zie artikel 6.1.b van de AVG);
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zie artikel 6.1.c van de AVG)
 • Onze eigen legitieme zakelijke belangen na te streven met betrekking tot het gebruik van onze websites en het leveren van onze diensten aan u, of om de legitieme belangen van derden na te streven zolang uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet teniet doen (zie artikel 6.1.f van de AVG);
 • Voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, indien nodig (zie artikel 9.2.f van de AVG).
  Sommige van deze redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens overlappen elkaar, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

In die beperkte omstandigheden waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 6.1.a van de AVG, bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Houd er echter
rekening mee dat we het recht kunnen hebben om verder te gaan met het verwerken van uw gegevens als dit kan worden gerechtvaardigd op één van de hierboven genoemde rechtsgrondslagen.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of ons vragen om de verwerking te beperken. Zie hieronder, onder 11, voor meer informatie.
Als u meer informatie wilt over onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze Persoons gegevens beheerder 12 hieronder.


2.  Onthulling van persoonlijke informatie

2.1 Onthulling van persoonlijke informatie.
Mastergegevens en overige informatie
Wanneer u een dienstverband aangaat, in welke vorm dan ook met van Boxtel, dan zijn wij wettelijk verplicht minimaal de vereiste persoonsgegevens te administreren die de overheid van ons verlangen en/of de relevante (sociale) verzekeringen.

2.3 Overige onthullingen
In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij uw persoonlijke informatie onthullen aan de volgende partijen en in de volgende omstandigheden:

 • Aan derden, zoals consultants en andere serviceproviders, om toestemming te geven diensten namens ons uit te voeren.
 • Om te voldoen aan wetten of om te reageren op vorderingen, gerechtelijke procedures (inclusief maar niet beperkt tot dagvaardingen en gerechtelijke bevelen) en verzoeken van openbare en overheidsinstanties.
 • Om samen te werken met regelgevende instanties en overheidsinstanties, en/of in verband met onderzoeken.  
 • Aan derde partijen in verband met het handhaven van onze Algemene Voorwaarden en Richtlijnen.
 • Aan derde partijen om onze activiteiten of die van onze aangesloten bedrijven te beschermen.
 • Aan derde partijen om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of om schade die we kunnen oplopen te beperken.
 • Aan derde partijen zodat we kunnen onderzoeken, voorkomen of actie kunnen ondernemen ten opzichte van vermeende of daadwerkelijke verboden activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot fraude en misbruik van materiaal en middelen die eigendom zijn van de van Boxtel groep of haar bestuurders.
 • Aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van het gehele of een deel van ons bedrijf of onze activa (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).


3 Verantwoordelijke voor uw informatie

3.1  Informatie waarvoor wij de verantwoordelijke zijn
Wij zijn de verantwoordelijke voor de Mastergegevens die u invoert om een profiel aan te maken en te beheren, wat bestaat uit, maar niet beperkt is tot uw naam, wachtwoord en e-mailadres.
Wij zijn ook de verantwoordelijke voor de informatie die is vrijgegeven aan andere diensten (zie 2.3). De gegevensbeschermingswetgeving Nederland (AVG) is van toepassing op onze verzameling van uw gegevens.

3.2  Informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent
U bent de verantwoordelijke voor de inhoud die u vrijwillig vrijgeeft op de Website, en voor de persoonsgegevens die worden bekendgemaakt wanneer u uw profiel op de Website koppelt aan uw Sociale Netwerkprofiel(en).


4  Links naar websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet dat wij dergelijke websites onderschrijven. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.
Wij raden u aan om het privacybeleid van deze derde websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.


5  Verwerkers van en overdracht van persoonlijke informatie

Wij gebruiken (Nederlandse) externe bedrijven voor de technische uitvoering van gespecialiseerde services.  Deze bedrijven zijn bewerkers voor de persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Door deze Policy te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat we toestaan dat de gegevens ook worden verwerkt door deze verwerkers.
We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met de verwerkers en uit deze overeenkomsten volgt dat ze uitsluitend in overeenstemming met onze instructies moeten handelen. Door dit document te aanvaarden, geeft u ons de toestemming om instructies te geven aan de verwerkers om gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.
De bewerkers hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie onopzettelijk of illegaal wordt vernietigd, verloren raakt of wordt aangetast en om te voorkomen dat de informatie wordt bekendgemaakt aan onbevoegde personen, misbruikt wordt of op andere manieren wordt verwerkt in strijd met persoonsgegevensbeschermingswetgeving.
Op uw verzoek - en mogelijk in ruil voor een vergoeding tegen de toepasselijke (uur)tarieven van de bewerkers, die te allen tijde gelden voor dergelijk werk - dienen de bewerkers u voldoende informatie te verstrekken om aan te tonen dat de bovengenoemde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.6  Gegevensbewaring

We bewaren de Mastergegevens en andere persoonsgegevens die u hebt verstrekt zolang u een (parttime)-dienstverband heeft. Als u ervoor kiest om uw dienstverband (al of niet gedwongen) te beëindigen, worden al uw gegevens ook verwijderd met inachtneming van de wettelijk vereiste bewaartermijnen.


7  Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen met betrekking op standaard aangeschafte beveiliging producten om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons.
Raadpleeg hier onze beveiligingsprocedures voor meer informatie over onze huidige werkwijze en ons beleid met betrekking tot beveiliging en andere informatie.. We werken er altijd aan onze beveiligingshandelwijze te verbeteren en we zullen deze informatie bijwerken naarmate deze handelswijze zich in de loop van de tijd ontwikkelen.


8  Toegang tot en inzicht in de persoonsgegevens die we over u hebben

Via onze Persoons gegevens beheerder kunt inzicht krijgen in de inhoud van de gegevens die wij van u in onze administratie hebben opgenomen.
Na ontvangst van uw verzoek zullen wij u laten weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben, hoe wij de informatie verzamelen, het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en met wie wij uw persoonlijke informatie delen. Hier kunt u bekijken welk soort gegevens en met welk doel wij hebben opgeslagen in onze administratie, en met wie deze gedeeld worden.


9  Uw persoonsgegevens delen met anderen (gegevens-portabiliteit)

Als u uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt wilt delen met anderen, kunt u hiertoe een verzoek indien bij onze Persoons gegevens beheerder. U kunt hier meer lezen over de portabiliteit van uw persoonsgegevens.

10  Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Als enige Mastergegevens of andere persoonlijke informatie die we over u hebben in onze hoedanigheid als gegevensbeheerder onjuist of misleidend zijn, kunt u opdracht geven te corrigeren via uw account. Wij raden u aan om, indien mogelijk, uw gegevens regelmatig te controleren. Anders kunt u ons om hulp vragen bij het corrigeren van uw gegevens.
Wij behouden ons het recht voor om wijzingen niet door te voeren indien deze (naar onze mening) in strijd zijn met de regelgeving en/of de verplichtingen wij van overheidswegen opgelegd hebben gekregen.

11  Overige rechten

Naast de hierboven beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, hebt u ook de volgende rechten:

 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • U hebt het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Als onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U kunt uw toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen naar inge@vanBoxtelgroep.nl

In voorkomende gevallen kunnen deze rechten beperkt of voorwaardelijk zijn. Het hangt bijvoorbeeld van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit af of u in een bepaald geval al dan niet recht hebt op gegevensportabiliteit.


12  Onze functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming; Persoons gegevens beheerder Als u vragen heeft over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door ons worden uitgevoerd, kunt u per e-mail contact opnemen met onze Persoons gegevens beheerder via: inge@vanboxtelgroep.nl.

15  Wijzigingen in deze Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Policy. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze Policy geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een kennisgeving doen via onze Website, of op een andere manier, om u de kans te geven de wijzigingen te beoordelen voordat ze van kracht worden. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.


16  Contactgegevens en waar u vragen of klachten naartoe kunt sturen

Inge Savelkouls – van Leeuwen
0413 -229335
inge@vanboxtelgroep.nl

 

De informatie op deze pagina kunt u hier downloaden (pdf).
 

 

bekijk onze geschiedenis
geschiedenis

Meerstraat 42
5473 VX Heeswijk
Gemeente Bernheze
T 0413-229335
F 0413-229982
E info@vanboxtelgroep.nl
Home
Transport
Uitzonderlijk vervoer
Hijswerk
Bouwmaterialenvervoer
Machinetransport
Infratransport
Calamiteitentransport
Grond- en sloopwerk
Grondwerk
Sloopwerk
Wegenonderhoud
Infrawerkzaamheden
Containerverhuur
Zand- en Grind
Gladheidsbestrijding
Recycling
Milieustraat
Grondbank
Nieuws
Vacatures
Contact
Referenties
Downloads

fundeon ISO 9001 NL BSB VCA Erkend leerbedrijf